WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, założone w 1946 r., zwane w dalszych postanowieniach statutu „Towarzystwem”, jest kontynuatorem działalności Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

Art. 2

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4

Towarzystwo ma nazwę „Wrocławskie Towarzystwo Naukowe” z odpowiednikiem w języku francuskim „Société des Sciences et des Lettres de Wrocław”, a w języku angielskim „Wrocław Scientific Society” i używa pieczęci z takimi napisami.

Art. 5

Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy społecznej swoich członków.

Art. 6

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są: Wydziały i Komisje, powoływane i odwoływane – zależnie od potrzeb – uchwałami Zebrania Ogólnego. Szczegółowe zakresy działalności Wydziałów określają odpowiednie regulaminy.

Rozdział II

Cel i środki działania

Art. 7

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach.
Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć wrocławskiego środowiska naukowego oraz rzecznikiem jego potrzeb wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Art. 8

Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:

 1. pobudza i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną, jak zespołową,
 2. rozwija i propaguje metody naukowe oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej,
 3. odbywa zebrania naukowe,
 4. organizuje wykłady i odczyty,
 5. urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe,
 6. wydaje prace naukowe i popularnonaukowe,
 7. współpracuje z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
 8. inicjuje i organizuje dyskusje nad wynikami prac badawczych oraz kierunkami rozwoju ośrodka,
 9. prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 10. gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe jest zrzeszeniem twórczych pracowników naukowych. Członkami Towarzystwa mogą być osoby mające dorobek naukowy lub zasłużone dla nauki.

Art. 10

Towarzystwo składa się z członków:

 1. honorowych,
 2. zwyczajnych,
 3. nadzwyczajnych,
 4. wspierających.

Art. 11

Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i Towarzystwa.

Art. 12

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji zainteresowanego i uzyskania poparcia członka Towarzystwa. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora, a członkiem nadzwyczajnym tytuł doktora. W obu przypadkach o przyjęciu decyduje Zarząd w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów.

Art. 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zdeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd.

Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Art. 14

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

 1. uczestniczenia z prawem głosu w naukowych i administracyjnych Zebraniach Ogólnych Towarzystwa oraz w naukowych i administracyjnych zebraniach odpowiedniego Wydziału i odpowiedniej Komisji,
 2. przedstawiania prac na zebraniach naukowych swego Wydziału i Komisji,
 3. korzystania z urządzeń Towarzystwa.

Art. 15

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają czynne prawo wyborcze. Władze Towarzystwa wybiera się spośród członków zwyczajnych i honorowych.

Art. 16

Obowiązkiem członka jest:

 1. przestrzeganie zasad etyki pracownika nauki,
 2. przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa,
 3. czynny udział w realizowaniu zadań Towarzystwa,
 4. opłacanie składek członkowskich.

Składki członkowskie opłacają członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.

Art. 17

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia,
 3. śmierci.

Art. 18

Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.

Art. 19

Skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu.
Członkostwo osoby prawnej ustaje również wskutek utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Art. 20

Władzami Towarzystwa są:

 1. Zebranie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Ich kadencja trwa 4 lata.

Art. 21

Jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Art. 22

Wybory do władz, a także przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Art. 23

 1. Zebranie Ogólne członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Zebranie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

Art. 24

Zebranie Ogólne sprawozdawcze odbywa się raz w roku, Zebranie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze zaś – raz na cztery lata.

Art. 25

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. powoływanie nowych i odwoływanie istniejących Wydziałów i Komisji naukowych,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. nadawanie tytułu członka honorowego,
 7. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
 9. podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz, a wymagających decyzji Zebrania Ogólnego.

Art. 26

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 27

 1. Do ważności uchwał zapadających na Zebraniu Ogólnym w pierwszym terminie konieczna jest obecność bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie uchwały Zebrania Ogólnego są ważne bez względu na liczbę obecnych.

Art. 28

Zarząd Towarzystwa składa się z sześciu osób wybranych przez Zebranie Ogólne, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, jego dwóch zastępców, którzy tworzą Prezydium Zarządu. Do Zarządu wchodzą ponadto: sześciu członków Rady Towarzystwa wybranych przez Zebranie Ogólne oraz przewodniczący Wydziałów i Komisji.

Po Zebraniu Ogólnym zebranie administracyjne Wydziału i Komisji wybiera ze swego grona w tajnym glosowaniu na okres czterech lat przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców, którzy stanowią Zarząd Wydziału i Komisji.

Art. 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie zadań i programów określonych przez Zebranie Ogólne,
 3. zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania oraz zatwierdzanie regulaminów uchwalanych przez poszczególne Wydziały i Komisje,
 5. powoływanie redaktora naczelnego Wydawnictwa WTN oraz redaktorów naukowych, którzy stanowią Komitet Wydawniczy Towarzystwa,
 6. rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

Art. 30

Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Zebrania są protokołowane.

Art. 31

 1. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
 2. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Art. 32

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

Art. 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola wykonywania uchwał Zebrań Ogólnych,
 2. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

Art. 34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium, z głosem doradczym.

Art. 35

W czasie trwania kadencji w miejsce ustępujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

Art. 36

Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje,
 3. zapisy i darowizny,
 4. wpływy z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe.

Art. 37

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, wymagają zgody władz rejestracyjnych.

Art. 38

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, bądź wiceprezesa i sekretarza generalnego, bądź jego zastępcy.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Art. 39

Uchwały Zebrania Ogólnego w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa jest wymagana większość 2/3 głosów przy obecności większości członków Towarzystwa.

Art. 40

Uchwała Zebrania Ogólnego o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, dla swej ważności, wymaga zatwierdzenia przez władzę administracyjną.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

Art. 41

Do chwili uprawomocnienia nowego Statutu Towarzystwa przez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązują przepisy dotychczasowego Statutu.

Statut niniejszy został uchwalony zgodnie z poprzednio obowiązującym Statutem WTN na Ogólnym Zebraniu Administracyjnym w dniu 25 czerwca 2019 roku. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. spr. WR.VI NS-REJ.KRS/23886/19/37) z dnia 26 września 2019 r. niniejszy Statut WTN wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000093786.

Skip to content