WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

PRACE WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Travaux la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

SERIA B

 

Nr 1. Hugo S t e i n h a u s, O zagadnieniu taryfy elektrycznej, 1947, s. 49
Nr 2. Ludwik H i r s z f e l d i Róża A m z e l, O pośrednich postaciach grupy krwi i ich dziedziczeniu, 1947, s. 56
Nr 3. Irena M o s z k o w s k a, Częściowy wzrost olbrzymi (Gigantismus partia lis), 1947, s. 44
Nr 4. Jan M e r g e n t a l e r, Recherches sur les etoiles variabies, 1948, s. 46
Nr 5. Antoni O p o l s k i, Studies on Cepheid variable stars, 1948, s. 46
Nr 6. Jerzy S ł u p e c k i, Z badań nad sylogistyką Arystotelesa, 1948, s. 32
Nr 7. Mieczysław K l i m a s z e w s k i, Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym, 1948, s. 236 + 7 tablic w teczce
Nr 8. Stanisław S z c z e p a n k i e w i c z, Intensywność urzeźbienia krajobrazu okolic Wałbrzycha, 1948, s. 24
Nr 9. Zygmunt A l b e r t, Wrzody dwunastnicy i żołądka u niemowląt i dzieci, 1948, s. 48
Nr 10. Hugon i Zofia K o w a r z y k o w i e, Podstawy elektrokardiografii, 1949, s. 200
Nr 11. Adam S c h m u c k, Klimat regionu Wałbrzyskiego, 1948, s. 48
Nr 12. Adam S c h m u c k, Wiatr a temperatura i parowanie we Wrocławiu, 1949, s. 44
Nr 13. E. S z c z e k l i k, W. D w e r n i c k a, K. G i b i ń s k i, M. K ę d r a, L. K o c h m a ń s k i i Z. K o w a r z y k o w a, Wpływ penicyliny na krew u ludzi, 1949, s. 68
Nr 14. H. H i r s z f e l d o w a, A. K a ń s k i, I. M o s z k o w s k a, Z. S k u r s k a, J. S z c z ę ś n i a k, A. B e c k e r k u n s t, Zakażenie pałeczką ropy błękitnej u niemowląt, 1949, s. 48
Nr 15. Alfred Z e g h a u s e r – T u s z k i e w i c z, O patogenezie i symptomatologii choroby Graves-Basedowa, 1949, s. 86
Nr 16. Eugeniusz R o m e r, Regiony klimatyczne Polski, 1949, s. 28 + 2 mapy
Nr 17. Wojciech K ó ć k a, Wczesnodziejowa antropologia Słowian zachodnich, 1953, s. 78
Nr 18. Eugeniusz R y b k a, Photovisual magnitudes of 635 stars north of d = + 800,1949, s. 74
Nr 19. Jerzy Ł o ś, O matrycach logicznych, 1949, s. 42
Nr 20. Eugeniusz R o m e r, Okresy gospodarcze w Polsce, 1949, s. 132
Nr 21. Aleksander K o s i b a, Częstość szaty śnieżnej na Ziemiach Śląskich, 1949, s. 92 + 17 wykresów
Nr 22. Mikołaj K o s t y n i u k, Szczątki drewna szpilkowych flory plioceńskiej z Krościenka, i950, s. 58
Nr 23. Wiktor J a n k o w s k i, Jama nosowa i jej stosunek do mózgo- i twarzoczaszki, 1954, s. 46 + XII tablic
Nr 24. Józef M ą d a l s k i, Cechy morfologiczne pestek europejskich gatunków Potamogeton (Tourn) L. i klucz do oznaczania ich szczątków dyluwialnych, 1949, s. 24
Nr 25. Adam S c h m u c k, O parowaniu potencjalnym, 1949, s. 52
Nr 26. Jan M e r g e n t a l e r, On the asymmetry of the light-curves of the eclipsing variabies, 1950, s. 36
Nr 27. Mieczysław W a r m u s, O obliczaniu pól obszarów płaskich siatkami równoległobocznymi, 1955, s. 60
Nr 28. Eugeniusz R y b k a, Red magnitudes of 172 stars north of ~ =+ 84°, 1950, s. 30
Nr 29. Adam W a n k e, Częstość zespołów cech antropologicznych, 1952, s. 58
Nr 30. Ernest F e r e n s, Klasyfikacja naczyniaków układu nerwowego centralnego, 1951, s. 72
Nr 31. Julian P e r k a l, O oznaczaniu objętości pni drzewnych, 1951, s. 80
Nr 32. Dionizy P i a s e c k i, Przebieg ciśnienia atmosferycznego we Wrocławiu od 1 II 1946 do 31 XII 1947, 1951, s. 28
Nr 33. Antoni F a l k i e w i c z, Aleksander K l e c z e ń s k i, Patogeneza podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia w świetle zachowania się białek osocza, 1951, s. 80
Nr 34. Leonard K u c z y ń s k i, O przyłączeniu kwasu azotowego do nienasyconych węglowodorów terpenowych, 1953, s. 48
Nr 35. Mieczysław B u k a ł a, Badania nad składem polskich terpentyn z Pinus silvestris, 1952, s. 86
Nr 36. Bogusława J e ż o w s k a – T r z e b i a t o w s k a, Chemia renu, 11951, s. 52
Nr 37. Henryk M a k o w e r, Badania nad aglutynacją wywoływaną przez wirusy grypy, 1952, s. 160
Nr 38. Stefan K o c z o r o w s k i, Wpływ hormonów sterolowych na wzrost kostniny, 1951, s. 52
Nr 39. Bogusława J e ż o w s k a – T r z e b i a t o w s k a, Związki kompleksowego renu cztero- i pięciowartościowego, 1953, s. 30
Nr 40. I. C h m i e l e w s k a, H. K o w a r z y k, B. J u r e c k a i A. P a c h e c k a, Badania nad ciałami o działaniu antywitaminu K, 1951, s. 26
Nr 41. W. R o m e r, R. S. I n g a r d e n, J. G. M i k u s i ń s k i, E. B r z e z i ń s k i i K. L i p s k i, Badania nad ziarnistością obrazów fotograficznych, 1952, s. 66
Nr 42. Włodzimierz B u r z y ń s k i, O niedomaganiach i koniecznych uzupełnieniach de Saint-Venantowskiej teorii prętów prostych, 1951, s.76
Nr 43. Marian J a n u s z, Teoria badań modelowych ustrojów statycznie niewyznaczalnych, 1952, s. 216
Nr 44. Jan M e r g e n t a l e r, On the relation between the mean period of r classical Cepheids and the mean star space-density in the Milky Way, 1952, s. 26
Nr 45. Roman Stanisław I n g a r d e n, On the geometrically absolute representation in the electron microscope, 1957, s. 60
Nr 46. Jan W i e r z b i c k i, Działanie wód ściekowych na glebę, 1952, s. 92
Nr 47. Stefania N i n g e r – K o s i b o w a, Influence of absorption lines in stellar spectra upon the isophotal and effective wave-lengths, 1952, s.40
Nr 48. Tadeusz K. N o w a k o w s k i, Dermografizm jako objaw w chorobie gośćcowej u dzieci, 1952, s. 40
Nr 49. Zbigniew R y z i e w i c z, Systematic place of the fossil Musk-ox from the Eurasian Diluvium, 1955, s. 74
Nr 50. Mieczysław G a m s k i, Nadcieplność wegetatywna, 1953, s. 136
Nr 51. Mieczysław W a r m u s, O obliczaniu wielocyfrowych tablic logarytmicznych (z tablicami 36-cyfrowymi logarytmów naturalnych), 1953, s.84
Nr 52. Mieczysław W a r m u s, Sur I’evaluation des tables de logarithmes et tables des logarithmes naturels a 36 decimales (z objaśnieniem francuskim i rosyjskim), 1954, s. 94
Nr 53. Mieczysław C e n a, Badania porównawcze czynników fizycznych klimatu pomieszczeń zwierzęcych, 1952, s. 60
Nr 54. Aleksander K l e c z e ń s k i, Leukocytoza w świetle czynności krwiotwórczych szpiku kostnego, 1954, s. 86
Nr 55. Witold N i e w i a d o m s k i, Ekspertyza przedmelioracyjna rejonu bagien Augustów-Grajewo-Goniądz-Sztabin, 1954, s. 86
Nr 56. Mieczysław S ą s i a d e k, Ciśnienie, jonizacja i świecenie podczas wybuchów, 1952, s. 40
Nr 57. Stefania N i n g e r – K o s i b o w a, Eleven new variable stars in Centaurus, 1954, s. 24
Nr 58. Adam S c h m u c k, Suchość powietrza a stan wód we Wrocławiu, 1952, s. 38
Nr 59. Antoni O p o l s k i, On the three possible characterizations of the distribution of intensities of stellar radiation, 1952, s. 32
Nr 60. Władysław M a ń s k i, Chemia substancji grupowych krwi, 1952, s. 48
Nr 61. Zofia S k r o w a c z e w s k a, Badania nad sulfonowaniem amin aromatycznych, 1953, s. 54
Nr 62. Zofia K o w a r z y k o w a, Wpływ tyroksyny na serce i hodowlę jego fragmentów, 1952, s. 100
Nr 63. Irena M o c h n a c k a, Synteza glikogenu w mięśniu szkieletowym, 1953, s. 60
Nr 64. Stanisław K u l c z y ń s k i, Geneza karbońskich złóż węglowych, 1952, s.68
Nr 65. Stanisław S z c z e p a n k o w i c z, Morfologia Sudetów Wałbrzyskich, 1954; s. 152 + 4 tablice w opasce
Nr 66. Janina J a n i s z e w s k a, Caryophyllaeidae europejskie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, 1954, s. 74
Nr 67. Zdzisław W i k t o r i Mieczysław K ę d r a, Zachowanie się niektórych składników krwi wobec leczenia snem, 1954, s. 28
Nr 68. Józef K a n i a k, Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, 1955, s. 166
Nr 69. W. B r o s s, S. K o c z o r o w s k i, E. S z c z e k l i k, W. G r a b o w s k i i K. G i b i ń s k i, Zmiany fizjopatologiczne i kliniczne po wycięciu żołądka w chorobie wrzodowej, 1955, s. 108
Nr 70. Beata B o g d a n i k o w a, O przyczynach zmian w białkach krwi, 1955, s. 68
Nr 71. Aleksander K o s i b a, Opady śnieżne na Śląsku, 1955, s. 40
Nr 72. Zbigniew B u d z i a n o w s k i, Biegun sprężysty jak reduktor równań sprężystości, 1955, s. 180
Nr 73. Stanisław J ó ź k i e w i c z, O redukcji nitrozwiązków aromatycznych siarkowodorem w roztworze pirydynowym, 1956, s. 48
Nr 74. Stefan W i e r z b i ń s k i, Orbite definitive de la comete 1925 (III) Reid, 1955, s. 48
Nr 75. Juliusz P r e m i n g e r, Samoczynna regulacja częstotliwości i mocy czynnej w układach energetycznych, 1956, s. 106
Nr 76. Romuald K o w a l s k i, Histogeneza nabłonka pęcherzyka płucnego, 1955, s. 48
Nr 77. Roman T a l e w s k i, 80 lat medycyny w Zakopanem, 1957, s. 80
Nr 78. Kazimierz K r y s i a k, Wyniki badań nad materiałem zwierzęcym z wykopalisk w Gdańsku, 1956, s. 106
Nr 79. Jan S ł o m k a, Usłonecznienie we Wrocławiu, 1957, s. 52
Nr 80. H. H i r s z f e l d o w a, A. K e l u s i F. M i l g r o m, Ludwik Hirszfeld, 1956, s. 168
Nr 81. Antoni O p o l s k i i Jadwiga Kra w i e c k a, Sizes and absolute magnitudes of o Cephei and 11 Aquilae, 1956, s. 26
Nr 82. Józef S t a n o w s k i, Zagadnienia społeczne chorób układu krwionośnego, 1956, s. 64
Nr 83. Stanisław K a r p i a k, Przemiana fosforowa u wilczomleczka (Celerio euphorbiae), 1957, s. 72
Nr 84. Józef Z w i e r z y c k i, Cyna, 1957, s. 70
Nr 85. I. K a n i a, B. L e s k i i R. M a r c i n i a k, Paragonimaza płuc (Paragonimiasis pulmonum) u dzieci koreańskich w Polsce, 1957, s. 96
Nr 86. Edward A. Z u b i k, Próba określania płci za pomocą reakcji barwnych, 1957, s. 30
Nr 87. W. B r o s s, T. G a r b i ń s k i i J. N o w a l a n y, Układ hialuronidaza-kwas hialuronowy i jego znaczenie w chirurgii, 1957, s. 72
Nr 88. Stefan M a c k o, Lower Miocene pollen flora from the valley of Kłodnica near Gliwice (Upper Silesia), 1957, s. 314
Nr 89. Kornel G i b i ń s k i i Bronisław P r o b a, Rola serca we wstrząsie urazowym, 1957, s. 36
Nr 90. Józef J a n u s z e w s k i, Przebieg dobowy prędkości wiatru we Wrocławiu, 1957, s. 60
Nr 91. Karol K a w e c k i, Zieleniak (Myelosis chloromatosa), 1958, s. 84
Nr 92. Kazimiera O ł P i ń s k a i Jan S ł o m k a, Przebieg roczny zapylenia powietrza we Wrocławiu, 1957, s. 30
Nr 93. K. G i b i ń s k i, W. K u b i s t y, M. M r o m l i ń s k a i J. Ż m u d z i ń s k i, Wyniki wycięcia i odtworzenia żołądka sposobem Moroneya, 1959, s. 90
Nr 94. Marek Z a k r z e w s k i, Hipoteza złomu kruchego, 1958, s. 92
Nr 95. Ignacy P i e t r z y c k i, Przyzębica, 1959, s. 50
Nr 96. Stefan M a c k o, Pollen grains and spores from Miocene brown coals in Lower Silesia, 1959, s. 178
Nr 97. Zygmunt A l b e r t, Tłuszczaki podskórne mnogie, 1958, s. 56
Nr 98. Adam S c h m u c k i Alina Z i p s e r, Opary i parowanie w źródliskowej zlewni Bobru, 1959, s. 36
Nr 99. Jan T o m a s z e w s k i, Soil-forming and typological soil processes, 1959, s. 50
Nr 100. Hugon i Zofia K o w a r z y k o w i e c. s., Wektokardiografia przestrzenna (praca zespołowa), 1959, s. 254
Nr 101. Hugon i Zofia K o w a r z y k o w i e c. s., Spatial Vectorcardiography, 1960, s. 254 (PWN i Pergamon Press)
Nr 102. Jan T o m a s z e w s k i, The bio-ecological trend in soil science, 1961, s. 38
Nr 103. E. S z c z e k l i k, T. B o g d a n i k i J. P e r k a l, Granulocytoza posulfatiozolowa w chorobie nowotworowej, 1961, s. 96
Nr 104. Jan W i e r z b i c k i, Działanie wód ściekowych na glebę (wydanie II, poprawione i uzupełnione), 1961, s. 150
Nr 105. Ludmiła S k a j a – K i r n l o w a, Bakteryjne zapalenie wsierdzia, 1961, s. 118
Nr 106. Stefan M a c k o, Sporomorphs from Upper Cretaceous near Opole (Silesia) and from the London clays, 1963, s. 136
Nr 107. W. B r o s s, S. K o c z o r o w s k i, A. A r o ń s k i i A. K u s t r z y c k i, Leczenie operacyjne trylogii Fallota na otwartym sercu w hipotermii, 1962, s. 38
Nr 108. W. B r o s s, S. K o c z o r o w s k i, E. S z c z e k l i k, T. K a n i o w s k i i A. K u s t r z y c k i, Tetralogia Fallota i jej leczenie operacyjne, 1963, s. 116
Nr 109. Zbigniew S k r o c k i, Stan fizyczny męskiej młodzieży szkolnej w województwie wrocławskim, 1961, s. 80
Ni 110. Neomi W i g d o r o w i c z – M a k o w e r o w a, Próchnica zębów u dzieci w świetle statystyki, 1962, s. 92
Nr 111. Władysław W r ę ż l e w i c z, Reimplantacja płuc u psów, 1962, s.62
Nr 112. Jan M e r g e n t a l e r, I Consultation of Polish and Czechoslovakian Astronomers on Heliophysics and Magnetohydrodynamics, 1964, s. 146
Nr 113. Stanisław D u b i s k i, Izolantygeny y-globulin surowicy królika, 1963, s.66
Nr 114. Anatol K u s t r z y c k i, Patofizjologia i diagnostyka ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca, 1963, s. 114
Nr 115. Tadeusz K o l e n d o w i c z, Statyka modelowa układów prętowych przestrzennych, 1964, s. 106
Nr 116. Seweryn Łuk a s i k, Lipaza lipoproteinowa krwi a miażdżyca, 1963, s.106
Nr 117. Tadeusz K o w a l, Zasady i przykłady systematyki roślin metodą dendrytową, 1996, s. 68
Nr 118. Otto B a d e r, Przemiana materii, hemodynamika i równowaga kwasowo-zasadowa w hipotermii i krążeniu pozaustrojowym, 1964, s. 90
Nr 119. Stefan K o ź m i ń s k i, Odczynowość ustroju i w hipotermii powierzchniowej i krążeniu pozaustrojowym, 1964, s. 50
Nr 120. Jan T o m a s z e w s k i, The problem of systematization of the world’s soils, 1963, s. 30
Nr 121. Tadeusz M a r c i n i a k, Nefrometria u człowieka, 1965, s. 266
Nr 122. Piotr N i e z g o d z i ń s k i, Biologia wyrośli szypszyńca różanego (Diplolepis rosae L.), 1966, s. 82
Nr 123. Wiktor B r o s s, Ubytki międzyprzedsionkowe i ich leczenie na otwartym sercu w hipotermii i krążeniu pozaustrojowym, 1963, s. 86
Nr 124. Stanisław K o w a l i ń s k i, Gleby murszowe i ich przeobrażenia pod wpływem uprawy płużnej, 1964, s. 140
Nr 125. Tadeusz O r ł o w s k i, Wstrząs pooperacyjny żółciopochodny i jego zwalczanie, 1963, s. 34
Nr 126. Zbigniew W y s o c k i, Próba typologii i systematyki geograficznej struktur gospodarstwa narodowego na przykładzie Polski, 1966, s. 110
Nr 127. Tadeusz K a n i o w s k i, Radiodiagnostyka nowotworów sklepienia czaszki, 1965, s. 168
Nr 128. Konrad W i c h er, Tolerancja immunologiczna nabyta, 1966, s. 135
Nr 129. Lechosław D e c, Interpretacja balistokardiogramu bezpośredniego, 1964, s. 58
Nr 130. Wacław K o r n a s z e w s k i, Prędkość fali tętna u ludzi, 1965, s. 72
Nr 131. Jan S o n d e l, Przyrodnicze prawo oporu w rolnictwie, 1966, s. 68
Nr 132. Tadeusz O r ł o w s k i, Hipotermia ogólna i miejscowa w niedotlenieniu nerek, 1965, s. 52
Nr 133. Eufrozyn S a g a n, Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej u Lepidodendron veltheimii Sternberg, 1966, s. 38
Nr 134. Zygmunt Kra t o c h w i l, Operacje plastyczne po porażeniu nerwu twarzowego, 1966, s. 54
Nr 135. Władysław i Aniela M a t u s z k i e w i c z o w i e, Zespoły roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego, I. Zbiorowiska leśne, 1967, s. 100
Nr 136. Kornel G i b i ń s k i, Czynność gruczołów potowych, 1966, s. 78
Nr 137. Jan Kr a s o ń, Perm synkliny bolesławieckiej, 1967, s. 152 i 17 map
Nr 138. Stanisław G o ź d z i e w s k i i Zygmunt W e l o n, Rwa kulszowa w świetle statystyki objawów, 1967, s. 38
Nr 139. Bolesław Ś w i ę t o c h o w s k i c. s., Z badań nad wpływem posuchy na rolnictwo na Dolnym Śląsku, 1968, s. 262
Nr 140. Roman M a r c i n i a k, Przepukliny rozworu przełykowego, 1969, s.l00
Nr 141. Jadwiga S a m s o n o w i c z – D e c, Wpływ wód mineralnych na czynność nerek, 1967, s. 46
Nr 142. Leszek D y m a ł a, Wady wrodzone serca a rozwój fizyczny, 1967, s.104
Nr 143. Stefan F l i e g er, Odczyny krwi po złamaniach kości twarzy, 1967, s.46
Nr 144. Waldemar K o ż u s z e k, Jan Benedykt Solfa, lekarz polskiego Odrodzenia, 1966, s. 116
Nr 145. Kazimierz J a c y s z y n, Aminotransferazymoczu, 1967, s. 58
Nr 146. Tadeusz B r o s s, Zmiany hemodynamiczne w przetrwałym oraz w doświadczalnie wytworzonym przewodzie tętniczym, 1967, s. 84
Nr 147. Antoni F a l k i e w i c z i Adam P a c y ń s k i, Wole w Polsce, 1967, s.56
Nr 148. Walentyna Ł u k a s i k o w a, Aktywność aminopeptydazy leucynowej surowicy krwi i moczu w zdrowiu i niektórych chorobach nerek, 1967, s. 60
Nr 149. Janina Z e n n e g g, Rola ognisk zakażenia w zapaleniu zakrzepowo-zarostowym naczyń, przebiegającym z zapaleniem wędrującym żył, 1968, s. 64
Nr 150. Wojciech Ż u k o w s k i, Wole podrostków, 1968, s. 36
Nr 151. Zbigniew K n a p i k, Wartość kapilaroskopii w niektórych chorobach wewnętrznych, 1969, s. 59
Nr 152. Bogdan Ł a z a r k i e w i c z, Lepkość krwi w czasie krążenia pozaustrojowego i hipotermii, 1969, s. 36
Nr 153. August Z i e r h o f f er, Eugeniusz Romer „O geografii”, rozważania historyczne i metodologiczne”, 1969, s 206
Nr 154. Adam M a s z t a l e r z, Wady zgryzu pionowe, 1969, s. 88
Nr 155. Marek G r e g o r c z u k, Warunki bioklimatyczne Polski w świetle ważniejszych wskaźników kompleksowych, 1970, s. 192
Nr 156. Wacław K o r n a s z e w s k i, Nadciśnienie w obrazie polikardiograficznym, 1969, s. 97
Nr 157. Witold J. K a p u ś c i ń s k i (red.), Unspecific shock therapy in ophtalmology, 1969, s. 256
Nr 158. Stefan S y c, Osteoporoza uogólniona, 1969, s. 98
Nr 159. Lechosław D e c, Czynność nerek w wysiłku fizycznym, 1969, s. 98
Nr 160. Józef O b e r c i Juliusz S e r k i e s, Geneza i rozwój lubińskiego złoża miedzi, 1970, s. 40
Nr 161. Wojciech Ż u k o w s k i, Tablice rozwoju młodzieży wrocławskiej w latach 1961-1964, 1970, s. 66
Nr 162. Michał M a s i a k, Niektóre zmiany w składzie krwi w czasie krążenia pozaustrojowego, 1970, s. 52
Nr 163. Danuta R a d o w a, Zaburzenia dyfuzji w przewlekłych chorobach płuc, 1970, s. 72
Nr 164. Aleksy W o ź n i e w s k i, Nowotwory i zmiany nowotworopodobne ściany klatki piersiowej i brzucha, 1971, s. 130
Nr 165. M. C e n a, M. G r e g o r c z u k i K. C e n a, Zarys bioklimatów kuli ziemskiej, 1967, s. 62
Nr 166. Stefan F l i e g e r, Zmiany biochemiczne we krwi w ostrych zapaleniach zębopochodnych oraz w złamaniach kości twarzy, 1971, s. 53
Nr 167. Józef K a l e m b a, Rozpoznawanie guzów sutka echosondą, 1971, s. 51
Nr 168. Stanisław G r u s z k a, O szczupłości w wieku dojrzewania, 1972, s. 56
Nr 169. Zdzisław O b u s z k o, Rak sutka u chorych z Wojewódzkiego Ośrodka Onkologicznego we Wrocławiu w latach 1954-1964, 1972, s.88
Nr 170. Kazimierz J a c y s z y n, Izoenzymy y-glutamylo-transpeptydazy, arylamidazy leucynowej i dehydrogenazy mleczanowej w moczu, 1972, s. 67
Nr 171. Andrzej W a l l, Torbiele i torbielopodobne zmiany kości, 1972, s. 104
Nr 172. Zbigniew B i l i ń s k i, Wpływ oleju silikonowego na rozwój tkanek chrzęstnej, kostnej i okołostawowych, 1972, s. 48
Nr 173. Krystyna S a w i c z – B i r k o w s k a, Ostre owrzodzenie żołądka po zabiegach na tkance płucnej w warunkach ostrego niedotlenienia i drażnienia nerwu błędnego, 1972, s. 52
Nr 174. Zbigniew H i r n l e, Zarys limfografii klinicznej, 1972, s. 122
Nr 175. Wiesław G r e c z n e r, Mrożone przeszczepy bliźniopochodne w ubytkach trzonów kości długich, 1972, s. 57
Nr 176. S. K o s s o w s k i, J. C y r u l e w s k a – O r ł o w s k a i H. Ku s t r z y c k a, Wpływ przewlekłego działania dwusiarczku węgla na narządy słuchu i równowagi, 1972, s. 56
Nr 177. Zenon S z e w c z y k, Aspekty kliniczne hodowli limfocytów w chorobach nerek, 1973, s. 112
Nr 178. Jacek F u l i ń s k i, Geometria kratownic powierzchniowych, 1973, s.84
Nr 179. Aleksander Ż a k, Przeciwzapalne działanie leków alkilujących, 1973, s.76
Nr 180. Andrzej K o r s a k, Joachim Achilles, lekarz dolnośląskiego Odrodzenia, 1973, s. 131
Nr 181. Bronisław O l e j a k, Krążenie płucne w wadach zastawki dwudzielnej, 1973, s. 68
Nr 182. Zygmunt S y c i ń s k i, Ostre schorzenia narządów jamy brzusznej w podeszłym wieku, 1973, s. 48
Nr 183. Bogdan Ł a z a r k i e w i c z, Krążenie pozaustrojowe głowy w normotermii, 1973, s. 80
Nr 184. Wpływ czynników szkodliwych na stan zdrowia pracowników elektrowni „Turów”, 1974, s. 136
Nr 185. Lech S u c h a n, SUDAM. System ujmowania Danych Medycznych do elektronicznego ich przetwarzania, 1975, s. 146
Nr 186. Jerzy L o r e n z, Rozpuszczanie kamieni dróg moczowych, 1975, s.l04
Nr 187. Maria K u r z a w s k a, Krzepliwość krwi w chorobach Buergera leczonej szczepionką durową, 1975, s. 63
Nr 188. Tadeusz B r o s s, Wpływ krążenia pozaustrojowego na czynność wątroby, 1975, s. 75
Nr 189. Zygmunt A l b e r t, Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944, 1975, s. 120
Nr 190. Bronisław O l e j a k, Hemodynamika krążenia małego w wadach serca, 1976, s. 67
Nr 191. Edward S z k l a r z, Pomiar fałdu skórno-tłuszczowego w badaniach klinicznych, 1976, s. 43
Nr 192. Zofia G u m i ń s k a i Stefan G u m i ń s k i, Próchnicowa uprawa hydroponiczna roślin, 1977, s. 150
Nr 193. Jacek S t a r z y k, Wartość limfografii dotarczycowej w diagnostyce różnych klinicznych postaci wola, 1977, s. 87
Nr 194. Stanisław S z p i l c z y ń s k i, Wojciech Nowopolski, autor „Fabricatio homini” (1551), pierwszego podręcznika anatomii w Polsce, 1977, s. 132
Nr 195. Jan H o r o d n i c k i, Niektóre przemiany glukozy w leukocytach krwi obwodowej chorych na schizofrenię, 1977, s. 66
Nr 196. Mieczysław C e n a, Woda w produkcji zwierzęcej, 1977, s. 178
Nr 197. Alfred G o l a, Badania nad składem lipidów leukocytów osocza w białaczkach i chorobach nienowotworowych, 1978, s. 80
Nr 198. Maria S t r z y c k a, Zachowanie się wolnych aminokwasów płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi chorych na schizofrenię leczonych chloropromazyną, 1978, s. 61
Nr 199. Ryszard E k e r t, Zastosowanie badania kątowej ostrości słyszenia kierunkowego (w modyfikacji planimetrycznej) w zatruciach dwusiarczkiem węgla, 1978, s. 49
Nr 200. Lech B a r a n, Zastosowanie badań oftalmodynamometrycznych do oceny reakcji mózgowych w stanach patologicznych, 1978, s. 93
Nr 201. Lesław C z a r n i e c k i, Ocena przydatności drenażu przepływowo-płuczącego w rozlanych zapaleniach otrzewnej. Badania kliniczne i doświadczalne, 1980, s. 80
Nr 202. Roman M a r c i n i a k, Choroba Scheuermanna (kyphozi dorsi juvenilis), 1979, s. 61
Nr 203. Wojciech F u l i ń s k i, Fazoczułe wskaźniki zera sygnałów częstotliwości 50 Hz o działaniu rozdzielczym, 1979, s. 43
Nr 204. Andrzej N o w a k, Udział fibrynolizy w patogenezie śródnaczyniowego odkładania fibryny, 1980, s. 73
Nr 205. Wiesława Ł a z a r k i e w i c z, Zmienność wybranych cech kraniometrycznych czaszek ludzkich od neolitu do współczesności, 1980, s. 38 + nlb
Nr 206. Andrzej P r z y b y s z e w s k i, Modelowanie odruchu baroreceptorów tętniczych, 1982, s. 116
Nr 207. Jerzy F a b i s z e w s k i, Teresa B rej i Krzysztof B i e l e c k i, Fitoindykcja huty miedzi na środowisko biologiczne, 1983, s. 110
Nr 208. Witold K n a s t, Ocena pośredniej rewascularyzacji serca z zastosowaniem przeszczepu żylnego, 1985, s.. 96
Nr 209. Janina A l a s z e w i c z i Wojciech F u l i ń s k i, Zbieżność i czułość zerowych układów pomiarowych prądu przemiennego częstotliwości 50 Hz równoważonych za pomocą fazoczułych wskaźników zera o działaniu rozdzielczym, 1986, s. 67
Nr 210. Stanisław J u n i e w i c z, Budownictwo wodne na Politechnice Lwowskiej i Wrocławskiej, 1987, s. 88
Nr 211. Zbigniew S i c i ń s k i, Wkład Politechniki Lwowskiej w polską elektrotechnikę (w 75 rocznicę Oddziału Elektrotechnicznego), 1991, s.112
Nr 212. Andrzej B r z e c k i, Neurolodzy lwowscy i ich wpływ na kształtowanie neurologii wrocławskiej, 2004, s. 80
Nr 213. Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów (red. J. Fabiszewski), 2004, s. 132 + 32 ilustracji barwnych
Nr 214. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XV (red. J. Z a r z y c k i), 2008, s. 368
Nr 215. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XVI (red. J. Z a r z y c k i), 2009, s. 350
Nr 216. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XVII (red. J. Z a r z y c k i), 2010, s. 328
Nr 217. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XVIII (red. J. Z a r z y c k i), 2011, s. 340
Nr 218. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XIX (red. J. Z a r z y c k i), 2012, s. 366
Nr 219. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XX (red. J. Z a r z y c k i), 2013, s. 312
Nr 220. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XXI (red. J. Z a r z y c k i), 2014, s. 262
Nr 221. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XXII (red. J. Z a r z y c k i), 2015, s. 276
Nr 222. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. XXIII (red. J. Z a r z y c k i), 2016, s. 282
Nr 223. Komputerowe wspomaganie badań naukowych. The Computer-Aided Scientific Research, t. XXIV, s. 236

PRACE POPULARNONAUKOWE

Włodzimierz T r z e b i a t o w s k i, Włodzimierz M o ś c i c k i, Józef H u r w i c , Izotopy, cztery odczyty o zastosowaniach, 1957, ss. 75
Mikołaj K o s t y n i u k, Józef M a r c z e k, Nasze rośliny chronione, 1961, ss. 202
Zofia G u m i ń s k a, Uprawa hydroponiczna roślin, (II wyd.) 1967, ss. 146
Zdzisław W i k t o r (red.), Zagadnienie fluoru w balneologii, 1968, ss. 80
Stefan M a c k o, Świat roślin Karkonoskiego Parku Narodowego, 1970, ss. 134

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

SPRAWOZDANIA WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
1 (1946) – 10 (1955)
11 A (1956) – 51 A (1997)
11 B (1956) – 51 B (1997)

SEMINARIA NAUKOWE WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
1 (52) A (1999) – 2 (53) A (2000)
1 (52) B (1999) – 2 (53) B (2000)
3 (54) (2001) – 10 (61) (2011)

COMPTES RENDUS DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES LETTRES DE WROCŁAW
1 (1946) – 10(1955)

PRACE OBSERWATORIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
I (1948) – XVIII (1958)

ŚLĄSKIE PRACE BIBLIOGRAFICZNE I BIBLIOTEKOZNAWCZE
I (1955) – XVIII (1984)

ROZPRAWY KOMISJI HISTORII SZTUKI
I (1957) – XII (1991)

ARCHIWUM HISTORYCZNE
I (1957) – IV (1963)

ROZPRAWY KOMISJI JĘZYKOWEJ
I (1959) – XLII (2014)

ANNALES SILESIAE
I (1960) – XXXVIII (2011)

LITTERARIA
I (1969) – XXXIX (2011)

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BADAŃ NAUKOWYCH
THE COMPUTER-AIDED SCIENTIFIC RESEARCH
I (1994) – XXIV (2017)

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TANATOLOGII
THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY TANATOLOGY
I (1997) – XVI (2012)

 

Skip to content