WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

Wrocław Scientific Society

 

PRACE WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Travaux la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław

SERIA A

 

Nr 1. H e r m o g e n e s, De statibus, edidit Georgius Kowalski, 1947, p. LXXXII + 72
Nr 2. Karol M a l e c z y ń s k i, W sprawie autentyczności bulii gnieźnieńskiej z r. 1136, 1947, s. 28
Nr 3. Tadeusz M i k u l s k i, Nad tekstami Kniaźnina 1, 1947, s. 60.
Nr 4. Wincenty S t y ś, Drogi postępu gospodarczego wsi, 1947, s. 344+5 map
Nr 5. Ewa M a l e c z y ń s k a, Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich, 1947, s. 164
Nr 6. Władysław C z a p l i ń s k i, Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV, 1947, s. 283.
Nr 7. Bronislaus B i l i ń s k i, De Apollodoreis in Pliniana Graeciae descriptione (N.H. IV 1-32) obviis, 1948, s. 135
Nr 8. Andrzej M y c i e l s k i, Polityczno-ustrojowa wiedza stosowana i jej praktyczne zalecenia, 1947, s. 40
Nr 9. Ladislaus S t r z e l e c k i, De Ateio Capitone nuptialium caerimoniarum interprete, 1947, s. 27
Nr 11. Władysław K o t o w i c z, Józef Kowalewski, orientalista (1800-1978), 1948, s. 208
Nr 12. Władysław P o c i e c h a, Polska wobec elekcji cesarza Karola V w r. 1519, 1947, s. 88
Nr 13. Kazimierz M a j e w s k i, Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich, 1949, s. 216+ 18 tabl. + 2 mapy
Nr 14. Stanisław R o s p o n d, Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego (I. „Der hoch- und plattpolnische Reisegefahrte”, 1804), 1948, s. 205 + 1 tabl.
Nr 15. Ludwik S k u r z a k, Etudes surl’origine de I’ascetisme indien, 1948, s.56
Nr 16. Juliusz K r z y ż a n o w s k i, Shakespearian Modifications (Methodical Prologomena), 1948, s. 31
Nr 17. Ananiasz Z a j ą c z k o w s k i, Głosy tureckie w zabytkach staropolskich (I Katechizacja turecka J. Herbiniusa z r. 1675), 1948, s. 76 + 1 tabl.
Nr 18. Władysław F l o r y a n, Forma poetycka „Pieśni” Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej, 1948, s. 176
Nr 19. Ladislaus S t r z e l e c k i, De litterarum Romanarum nominibus, 1948, s.41
Nr 20. Stanisław R o s p o n d, Studia nad językiem polskim XVI wieku (Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Sandecki-Malecki, Grzegorz Orszak), 1949, s. 534 + 2 tabl.
Nr 21. Victor S t e f f e n, De duobus Sapphus carminibus redivivis, 1948, s. 26
Nr 22. Wilhelmina L e p i k, Mathematical Planning of Ancient Theatres as Revealed in the Work of Vitruvius and Detected in Ancient Monuments 1949, s. 44
Nr 23. Franciszek L o n g c h a m p s, Założenia nauki administracji, 1949, s. 312
Nr 24. Józef Andrzej G i e r o w s k i, Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, 1948, s. 208 + 5 tabl.
Nr 25. Jerzy K r ó k o w s k i, Elegia magistra amoris – Dydaktyka miłości w subiektywnej elegii rzymskiej, 1949, s. 124
Nr 26. Stefan P r z e w a l s k i, Generał Maciej Rybiński, ostatni wódz naczelny powstania listopadowego, 1949, s. 272 + 2 tabl.
Nr 27. Grzegorz S i n k o, Sheridan and Kotzebue. A Comparative Essay, 1949, s. 32
Nr 28. Władysław K u r a s z k i e w i c z, Obecność -’evl/-’ov- w dawnej polszczyźnie i dzisiejszych gwarach, 1951, s. 48
Nr 29. Marian L e w i c k i, La langue mongole des transcriptions chinoises du XIVe siecle. La Houa-yi yi-yu de 1389, 1949, s. 228
Nr 30. Rachmiel B r a n d w a j n, La langue et I’esthetique de Proudhon, 1952, s. 116
Nr 31. Leon Z a w a d o w s k i, Zagadnienia teorii zdań względnych, 1952, s.106
Nr 32. Hugo S t e i n h a u s, The Establishment of Paternity, 1954, s. 20
Nr 33. Ladislaus S t r z e l e c k i, De Senecae Agamemnone Euripidisque Alexandro, 1949, s. 26
Nr 34. Ananiasz Z a j ą c z k o w s k i, Związki językowe połowiecko-słowiańskie, 1949, s. 74
Nr 35. Jan R e y c h m a n, Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce XVIII wieku, 1950, s. 162
Nr 36. Jan G ó r e c k i, Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, 1950, s. 94
Nr 37. Victor S t e f f e n, De duobus Alcaei carminibus novissimis, 1949, s. 28
Nr 38. Karol M a l e c z y ń s k i, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Część I 1951, s. 356
Nr 39. Adam Vet l i l a n i i Stanisław R o m a n, Średniowieczny ruski przekład statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, 1950, s. 94
Nr 40. Jan N a t a n s o n – L e s k i, Dzieje granic i podziałów Polski najstarszej
Nr 41. V. S t e f f e n, L. S t r z e l e c k i, B. B i l i ń s k i, G. K r ó k o w s k i, G. Ł a n o w s k i, Tragica 1, 1952, s. 152
Nr 42. Georgius K o w a l s k i, Venceslaa B o r z e m s k a – L e ś n i k o w s k a, Analecta Hermogeniana, 1950, s. 44
Nr 43. Janina N o w a k o w a, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, 1950, s. 226 + mapa
Nr 44. Władysław C z a p l i ń s k i, Polska a Bałtyk w latach 1632-1648, 1952, s.152
Nr 45. Wiktor J a s s e m, Intonation of Conversational English, 1952, s. 122
Nr 46. Georgius K r ó k o w s k i, Quaestiones epicae, 1951, s. 92
Nr 47. Grzegorz S i n k o, Samuel Foote, the Satirist of Rising Capitalism, 1950, s.72
Nr 48. Alina W a w r z y ń c z y k, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV-XVI wieku, 1951, s. 358 + 2 mapy
Nr 49. Ananiasz Z a j ą c z k o w s k i, Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, 1953, s. 126
Nr 50. Franciszek L o n g c h a m p s, Zagadnienia prawne rybactwa śródlądowego w Polsce, 1957, s. 90
Nr 51. Stanisław R o s p o n d, Psałterz Floriański a tak zwana karta medycka, czyli Świdzińskiego, 1953, s. 54 + 5 tablic
Nr 52. Marta B u r b i a n k a, Karol G ł o m b i o w s k i i Bronisław K o c o w s k i, Z dziejów książki na Śląsku, 1953, s. 146
Nr 53. Leon Z a w a d o w s k i, On the Syntactic Function of the Clauses of Result, 1953, s. 68
Nr 54. V. S t e f f e n, L. S t r z e l e c k i, B. B i l i ń s k i, G. K r ó k o w s k i, L. R y c h l e w s k a, Tragica II, 1954, s. 142
Nr 55. Jerzy W o r o n c z a k, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, 1956, s. 166
Nr 56. Georgius S c h n a y d e r, De antiquorum hominum taciturnitate et tacendo, 1956, s. 56
Nr 57. Józef M a y e r i Stanisław R o s p o n d, Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego, II, 1956, s. 118
Nr 58. Stanisław R o s p o n d, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, 1957, s. 76
Nr 59. Stanisław Bąk, Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego, III, 1958, s. 108
Nr 60. Marian L e w i c k i, La langue mongole des transcriptions chinoises du XIV. siecle, II, Vocabulaire, 1959, s. 92
Nr 61. Ludwik S k u r z a k, Etude sue l’ epopee indienne, 1958, s. 24
Nr 62. Wincenty S t y ś, Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa, 1959, s. 556
Nr 63. Hugo S t e i n h a u s, Remarks de lege ferenda on the Establishment .. of Paternity and Maintenance Rights, 1958, s. 20
Nr 64. Antoni K n o t, Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej w latach 1815-1830, 1959, s. 80
Nr 65. Jerzy K r ó k o w s k i, Mikołaja Hussowskiego „Carmen de bisonte”, 1959, s. 52
Nr 66. Stanisław H u b e r t, Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia, 1960, s. 296 + 12 ilustr.
Nr 67. Witold Ś w i d a, Wpływ zmiany ustroju na przestępczość. Tom I-II, 1960, s. 176 + 1 wkl. i 374
Nr 68. Stanisław R o s p o n d, Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego, 1961, s. 342
Nr 69. Jarema M a c i s z e w s k i, Wojna domowa w Polsce, I, 1960, s. 370
Nr 70. Antoni F u r d a l, Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego, 1961, s. 114+1 wkl.
Nr 71. Georgius S c h n a y d e r, De „Verrinarum” narrationibus quasi scaenae aptis, 1961, s. 35
Nr 72. Karol Wo l f k e, Great and Smali Powers in International Law from 1814 to 1920 (from the Prehistory of the United Nations), 1961, s. 140
Nr 73. Mieczysław I n g l o t, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843, 1961, s. 194
Nr 74. Tadeusz K o t u l a, U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w. n.e., 1961, s. 134
Nr 75. Jan K o s i k, Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów, 1961, s. 252
Nr 76. Ludwika R y c h l e w s k a, Turpilii comici fragmenta, 1962, s. 108
Nr 77. Marian W o l a ń s k i, Związki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII wieku, 1961, s. 340
Nr 78. Zbigniew B a rań s k i, Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, 1962, s. 144
Nr 79. Grzegorz S i n k o, John Wolcot and his School, 1962, s. 164
Nr 80. Michał W y s z y ń s k i, De matrimonio Romano ob metum contrac- to, 1962, s. 62
Nr 81. Jan K o l a s a, International Intellectual Cooperation, 1962, s. 208
Nr 82. Tadeusz G o s p o d a r e k, Julia Molińska-Woykowska, 1962, s. 212
Nr 83. Anna N i k l i b o r c o w a, L’enseignement du francaisdans les ecoles polonaises du XVIII” siecle, 1962, s. 114
Nr 84. Adam F a s t n a c h t, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, 1962, s. 292 + 2 mapy
Nr 85. Bogdan Z a k r z e w s k i, Śląska pieśń ludowa, 1962, s. 40
Nr 86. Adam C h e ł m o ń s k i, L’acte administratif dans le reseau etatique f de I’economie nationale, 1962, s. 82
Nr 87. Jan J e n d r o ś k a, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, 1962, s. 148
Nr 88. Gerard K o z i e ł e k, Friedrich Ludwig Zacharias Werner. Sein Weg zur Romantik, 1963, s. 172
Nr 89. Stanisław R o s p o n d, Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku, 1964, s. 216 + 3 mapy
Nr 90. Tadeusz K u t a, Pojęcie działań niewładczych w administracji, 1963, s.l00
Nr 91. Jerzy C i e ś l i k o w s k i, Wiersze M. Konopnickiej dla dzieci, 1963, s.122
Nr 92. Edward T r z y n a, Położenie ludności wiejskiej w królewszczyznach województwa krakowskiego w XVII w., 1963, s. 324 + 1 wkl. + mapa
Nr 93. Ludwika S z c z e r b i c k a, Duma staropolska, 1964, s. 160
Nr 94. Antoni F u r d a l, O przyczynach zmian głosowych w języku polskim, 1964, s. 146
Nr 95. Józef L e s z c z y ń s k i, Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697, 1963, s. 300
Nr 96. Alfred K l e i n, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej, 1964, s. 224
Nr 97. Kazimierz K o c o t, Nauka prawa narodów w Ateneum gdańskim (1580-1793),1965, s. 256
Nr 98. Roman H e c k, Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach w latach 1438-1444, 1964, s. 264
Nr 99. Norbert M o r c i n i e c, Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen, 1964, s. 134
Nr 100. Stanisław R o s p o n d, Wit Stosz de Horb. Monografia onomastyczna, 1966, s. 178 + tabl.
Nr 101. Karol W o l f k e, Custom in Present International Law, 1964, s. 186
Nr 102. Anna S t r o k a, Carl Hauptmanns Werdegang aIs Denker und Dichter, 1965, s. 148
Nr 103. Marian A d a m u s, Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventar, 1967, s. 192
Nr 104. Andrzej M y c i e l s k i, Z zagadnień techniki parlamentarnej, 1965, s.103
Nr 105. Stefan Z a b ł o c k i, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, 1965, s. 240
Nr 106. Anna B o r k o w s k a, Twórczość poetycka Augusta Bielowskiego, 1965, s. 190
Nr 107. Tadeusz K u b i ń s k i, On Structurality of Rules of Inference, 1965, s.40
Nr 108. Tadeusz K o t u l a, Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskiej Afryce w epoce późnego cesarstwa, 1965, s. 190
Nr 109. Mieczysław U r b a n o w i c z, Oświecenie w literaturze niemieckiej na Śląsku, 1965, s. 84
Nr 110. Zbigniew K w a ś n y, Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów w latach 1750-1850, 1965, s. 246
Nr 111. Aleksander N y r e k, Gospodarka rybna na Górnym Śląsku od połowy XVI do połowy XIX w., 1966, s. 240 + 7 ilust. + 2 mapy
Nr 112. Maria E u s t a c h i e w i c z, Twórczość Dominika Rudnickiego, 1966, s. 187
Nr 113. Wacław K o r t a, Średniowieczna annalistyka śląska, 1966, s. 408
Nr 114. Henryk R o s e n s t r a u c h, Studia nad językiem Menandra, 1967, s.188
Nr 115. Jan K o l a s a, Rules of Procedure of the United Nations General Assembly, 1967, s. 208
Nr 116. Adam C h e ł m o ń s k i, Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, 1966, s. 164
Nr 117. Janina Ł a t w i ń s k a – Ty s z k o w s k a, Elementy dramatyczne idylli Teokryta; Alicja S z a s t y ń s k a – S i e m i o n, Liryka archaiczna w zwierciadle poezji aleksandryjskiej, Studia hellenistica, 1967, s. 177
Nr 118. Mieczysław P a t e r, Ruch katolicki na Śląsku w latach 1848-1870, 1967, s. 288
Nr 119. Hanna W a ł k ó w s k a, Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych, 1967, s. 121
Nr 120. Gerard K o z i e ł e k, Das dramatische Werk Zacharias Werners, 1967, s. 362
Nr 121. Zbigniew K w a ś n y, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, 1968, s, 303 + 3 ilustr.
Nr 122. Janina D ą b r o w a, Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, 1968, s. 252
Nr 123. Norbert M o r c i n i e c, Distinktive Spracheinheiten im Niderlandischen und Deutschen, 1968, s.l04
Nr 124. Jan H r y ń c z u k, Poglądy estetyczne naturalistów niemieckich, 1968, s. 138
Nr 125. Józef H e i s t e i n, Twórczość powieściowa Alberta Moravii, 1968, s.204
Nr 126. Michał S t a s z k ó w, Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV w., 1968, s. 126
Nr 127. Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskiej 1917 roku dla ziem polskich (red. H. Z i e l i ń s k i), 1968, s. 224
Nr 128. Tadeusz K o t u l a, Les curies municipales en Afrique romaine, 1968; s.154
Nr 129. Franciszek L o n g c h a m p s, Z problemów poznania prawa, 1968, s.60
Nr 130. Jarosław W i t O p a t r n y, Korespondencja Jana Ewangelisty Purkyniego z Polakami, 1969, s. 493
Nr 131. Jerzy S y d o r, Wiosna Ludów w powiatach górskich Dolnego Śląska, 1969, s. 297
Nr 132. Tadeusz K u t a, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, 1969, s. 126
Nr 133. Andrzej K i s z a, Model cybernetyczny powstawania i działania l prawa, 1970, s. 204
Nr 134. Litteraria I (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1969, s. 253
Nr 135. Józef L e s z c z y ń s k i, Władysław IV a Śląsk w latach 1644-1648, 1969, s. 231
Nr 136. Mieczysław P a t e r, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879- 1893, 1969, s. 326
Nr 137. Maria G o t t w a l d, Satirical Elements in Ben Jonson’s Comedy, 1969, s. 165
Nr 138. Adam B a s a k, Decisions of the United Nations in the Judgments and Opinions of the International Court of Justice, 1970, s. 224
Nr 139. Telesfor P o ź n i a k, Dostojewski w kręgu rosyjskich symbolistów 1969, s. 212
Nr 140. Janusz B y l i ń s k i, Sejm z roku 1611, 1970, s. 248
Nr 141. Stefania O c h m a n n, Sejmy z lat 1615-1616,1970, s. 236
Nr 142. Litteraria II (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1970, s. 233
Nr 143. Eugeniusz K l i n, Die hermeneutische und kritische Leistung Friedrich Schlegels in den romantischen Krisenjahren, 1971, s. 159
Nr 144. Franciszek N i e c k u l a, Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- na obszarze Wielkopolski i Małopolski, 1971, s. 402
Nr 145. Wincenty O s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII w. (w świetle wizytacji kościelnych), 1971, s. 148
Nr 146. Jan B o ć, Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji, 1971, s. 206
Nr 147. Jan C y g a n, Aspects of English Syllable Structure, 1971, s. 145
Nr 148. Litteraria III (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1971, s. 220
Nr 149. Józef D ł u g o s z, Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, 1972, s. 224
Nr 150. Jacek L a n g, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, 1972, s. 193
Nr 151. Karol W o I f k e, Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego. Wybrane zagadnienia z praktyki ONZ, 1972, s. 182
Nr 152. Wojciech G ł o w a l a, Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego, 1972, s. 332
Nr 153. Litteraria IV (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1972, s. 196
Nr 154. Kazimierz J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. I Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, 1973, s. 300
Nr 155. Krzysztof J a n i k o w s k i, Die morphemdistinktiven Einheiten des Danischen,.1973, s. 116
Nr 156. Hanna W a ł k ó w s k a, Kult zmarłych w Indiach starożytnych, 1973, s.110
Nr 157. Litteraria V (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1973, s. 173
Nr 158. Ryszard M a s t a l s k i, Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, 1973, s. 173
Nr 159. Stanisław S o I i c k i, Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej, 1973, s. 129
Nr 160. Mieczysław I n g l o t, Myśl historyczna w „Kordianie”, 1973, s. 311
Nr 161. Konrad G a je k, Bertolt Brecht na scenach polskich 1929-1969, 1974, s.232
Nr 162. Marek C z a p l i ń s k i, Adam Napieralski 1861-1928, Biografia polityczna, 1974, s. 270
Nr 163. Jerzy C h o d o r o w s k i, Definicje w systemach ekonomicznych, 1974, s. 216
Nr 164. Jan Jeż e w s k i, Administracja pod rządem prawa cywilnego. Z badań porównawczych nauki prawa administracyjnego, 1974, s. 186
Nr 165. Litteraria VI (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1974, s. 174
Nr 166. Maria M i ę k i s z, Janina D e n e n f e l d, Phonology and Distribution of Phonemes in English and Polish, 1975, s. 315
Nr 167. Kazimierz J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. II Piastowie świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy i oleśniccy, 1975, s. 228
Nr 168. Aleksander N y r e k, Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od pol. XVII do pol. XIX w., 1975; s. 234
Nr 169. Zygmunt M a z u r, Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, 1975, s. 222
Nr 170. Anna N i k l i b o r c, La Litterature francaise pour la jeunesse au Siecle des Lumieres, 1975, s. 125
Nr 171. Litteraria VII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1975, s. 178
Nr 172. Eugenia F o j c i k – M a s t a I s k a, Zezwolenie dewizowe w polskim prawie dewizowym, 1975, s. 177
Nr 173. Alicja S z a s t y ń s k a – S i e m i o n, Epinikon greckie (monografia gatunku), 1975, s. 163
Nr 174. Jacek Ś l a d o w s k i, Pomoc i współpraca techniczna w systemie Narodów Zjednoczonych, 1975, s. 152
Nr 175. Bogdan P i ę c z k a, Teoria i typologia opowiadania.. Z zagadnień struktury i narracji, 1976, s. 192
Nr 176. Marta B u r b i a n k a, Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII w. Baumannowie i ich spadkobiercy, 1977, s. 138
Nr 177. Larysa P i s a r e k, Alomorficzność współczesnego języka rosyjskiego, 1976, s. 102.
Nr 178. Litteraria VIII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1976, s.190
Nr 179. Ziemia i ludzie dawnej Polski (red. A. G a los i J. J a n c z a k), 1976, s. 209
Nr 180. Iwonna D y r d a, Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego, 1976, s. 204
Nr 181. Jan M i o d e k, Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, 1976, s. 205
Nr 182. Polska szkoła filmowa (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1976, s. 104
Nr 183. Kazimierz J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. III Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, 1977, s. 248
Nr 184. Jan T r z y n a d l o w s k i, Rozważania nad semiologią powieści, 1976, s. 108
Nr 185. Franciszek P o ł o m s k i, Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi III Rzeszy (1939-1945), 1976, s. 130
Nr 186. Alfred K l e i n, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, 1976, s. 185
Nr 187. Krystyn M a t w i j o w s k i, Pierwsze sejmy za czasów Jana III Sobieskiego, 1976, s. 269
Nr 188. Krzysztof M i g o ń, Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, 1976, s. 178
Nr 189. Jerzy M u l a r c z y k, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII w., 1977, s. 180
Nr 190. Bogusława Ż a b s k a, Nazwiska polskie typu dopełniaczowego, 1977, s. 124
Nr 191. Litteraria IX (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1978, s. 195
Nr 192. Stanisław G ę b a l a, Teatr Różewicza, 1978, s. 233
Nr 193. Henryk R o t, Problemy kodyfikacji prawa PRL, 1978, s. 160
Nr 194. Stanisław P r ę d o t a, Die polnisch-deutsche Interferenz im Bereich I der Aussprache, 1979, s. 194
Nr 195. Stanisław R y b a n t, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, 1977, s. 184
Nr 196. Piotr S a w i c k i, Twórczość literacka Vincente Blasco Ibaneza i jej I recepcja w Polsce, 1978, s. 196
Nr 197. Jan T r z y n a d l o w s k i, Małe formy literackie, 1977, s. 143
Nr 198. Zdzisław K u b o t, Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, 1978, s. 137
Nr 199. Litteraria X (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1978, s. 212
Nr 200. Jan S m e r e k a, Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918, 1979, s. 144
Nr 201. Zbigniew B a g n i e w s k i, Społeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tysiąclecia p.n.e. na terenie Polski południowo-zachodniej, 1979, s. 165
Nr 202. Janusz A n u s i e w i c z, Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, 1978, s. 199
Nr 203. Karin M u s i o ł e k, Równoważnik zdania we współczesnym języku polskim, 1978, s. 170
Nr 204. Jan K o l a s a, GAT1: Z zagadnień tworzenia i stosowania prawa handlu międzynarodowego, 1979, s. 190
Nr 205. Karol W o l f k e, Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egezkwowanie), 1979, s. 178
Nr 206. Witelo – matematyk, fizyk, filozof (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1979, s. 100
Nr 207. Uczeni wrocławscy (1945-1977) (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1980, s.404
Nr 208. Litteraria XI (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1979, s. 191
Nr 209. Leonard S z y m a ń s k i, Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Królestwie Polskim 1815-1915, 1979, s.304
Nr 210. Marek C e t w i ń s k i, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie, gospodarka, polityka, 1980, s.. 243
Nr 211. Tadeusz Ż a b s k i, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza, 1979, s. 204
Nr 212. Jacek K o l b u s z e w s k i, Stanisław Dobrzycki (1875-1931). Twórczość historyka literatury, 1980, s. 98
Nr 213. Henryk R o t, Akty prawotwórcze w PRL. Koncepcja i typy, 1980, s.170
Nr 214. Jolanta Ł u g o w s k a, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, 1981, s. 180
Nr 215. Stanisław Kaź m i e r c z y k, Samorząd zawodowy w PRL (istota i funkcje), 1979, s. 94
Nr 216. Aleksandra C h was t e k, Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, 1979, s. 187
Nr 218. Litteraria XII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1980, s. 184
Nr 219. Jan D r a b i n a, Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517, 1981, s. 200
Nr 220. Teresa K u l a k, Propaganda antypolska dolnośląskich władz prowincjonalnych w latach 1922-1933, 1981, s. 247
Nr 221. Maria P r z y w e c k a – S a m e c k a, Początki drukarstwa muzycznego w Europie. Wiek XV, 1981, s; 132
Nr 222. Leszek B o g u n i a, Przerwanie ciąży (problemy prawno karne i kryminologiczne), 1980, s. 231
Nr 223. Jan P i o t r o w s k i, Składnia słowińska wobec wpływu języka niemieckiego, 1981, s. 81
Nr 224. Elżbieta Koś c i k, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949, 1982, s. 301
Nr 225. Litteraria XIII (red. J. T r z y n a d l o w s k i) 1982, s. 193
Nr 226. Tadeusz K o t u l a, Les principiales d’ Afrique, Etude sur I’elite municipale nord-africaine au Bas-Empire romain, 1982, s. 163
Nr 227. Janina Ł a w i ń s k a – Ty s z k o w s k a, Bukolika grecka, 1981, s. 1984.
Nr 228. Franciszek K u s i a k, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949, 1982, s. 303
Nr 229. Marek C e t w i ń s k i, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, 1982, s. 231
Nr 230. Litteraria XIV (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1982, s. 195
Nr 231. Władysław M i s i a k, System kulturowy miasta uprzemysłowionego, 1982, s. 224
Nr 232. Litteraria XV (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1984, s. 200
Nr 233. Litteraria XVI (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1984, s. 208
Nr 234. Marek C z a p l i ń s k i, Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego. Charakterystyka urzędników kolonialnych, 1985, s. 304
Nr 235. Litteraria XVII (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1985, s. 188
Nr 236. Leszek W i n o w s k i, Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa XIII-XIV wieku, 1985, s. 184
Nr 237. Franciszek K u s i a k, Oficerowie I Armii Wojska Polskiego w latach 1944-1945,1987, s. 216
Nr 238. Litteraria XVIII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1987, s. 283
Nr 239. Edward K ul a, Antoni Gustaw Bem, 1988, s. 230
Nr 240. Litteraria XIX (red. J. T r z y n a d I o w s k i), 1987, s. 189
Nr 241. Piotr K o w a l s k i, Parterowy Olimp. Rzecz o polskiej kulturze masowej lat siedemdziesiątych, 1988, s. 200
Nr 242. Artur J e z i o r o w s k i, Rozum i poznanie. Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej, 1989, s. 147
Nr 243. Litteraria XX (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1989, s. 177
Nr 244. Litteraria XXI (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1989. s.181
Nr 245. Litteraria XXII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1992, s. 183
Nr 246. Litteraria XXIII (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1992, s. 157
Nr 247. Litteraria XXIV (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1993, s. 191
Nr 248. Uczeni wrocławscy (1974-1994), t. 2, (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1994, s. 354
Nr 249. Litteraria XXV (red. J. T r z y n a d l o w s k i), 1994, s. 169
Nr 250. Litteraria XXVI (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1995, s. 150
Nr 251. Litteraria XXVII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1996
Nr 252. Uczeni wrocławscy, t. 3 (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1996, s. 224
Nr 253. Litteraria XXVIII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1997, s. 188
Nr 254. Litteraria XXIX (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1998, s. 218
Nr 255. Litteraria XXX (red. J. K o l b u s z e w s k i), 1999, s. 192
Nr 256. Litteraria XXXI (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2000, s. 208
Nr 257. Litteraria XXXII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2001, s. 220
Nr 258. Litteraria XXXIII, (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2002, s. 186
Nr 259. Litteraria XXXIV (red. J. K o I b u s z e w s k i), 2003, s. 190
Nr 260. Litteraria XXXV (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2006, s. 162
Nr 261. Litteraria XXXVI (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2007, s. 154
Nr 262. Problemy współczesnej tanatologii, t. XII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2008, s. 418
Nr 263. Litteraria XXXVII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2009, s. 202
Nr 264. Problemy współczesnej tanatologii, t. XIII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2009, s. 286
Nr 265. Problemy współczesnej tanatologii, t. XIV (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2010, s. 302
Nr 266. Litteraria XXXVIII (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2010, s. 172
Nr 267. Problemy współczesnej tanatologii, t. XV (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2011, s. 290
Nr 268. Litteraria XXXIX (red. J. K o l b u s z e w s k i), 2011, s. 187
Nr 269. Problemy współczesnej tanatologii. The Problems of Contemporary Tanatology, t. XVI, 2012, s. 267

 

Skip to content